Vedtægter for Døjringe Vandværk

§ 1


Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis juridiske navn er:
Andelsselskabet Døjringe Vandværk


Selskabet har hjemsted i Sorø Kommune.

§ 2 Formål


Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3 Medlemmer


Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.


Den der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan give en anden myndig person, der er bosiddende på ejendommen, fuldmagt til at varetage sine interesser i selskabet og i selskabets bestyrelse.

Ved fraflytning af ejendommen, udtræder man automatisk af bestyrelsen.
Den der har tinglyst adkomst til ejendommen kan til enhver tid tilbagekalde en fuldmagt.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, medmindre andet er tinglyst på ejendommen.

§ 4 Medlemmernes rettigheder


Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af
kommunen godkendte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.


Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

§ 6 Udtræden af selskabet


Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 Generalforsamling


Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes digitalt.
Digital generalforsamling kan være et supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen. Dette muliggør, at medlemmerne kan deltage elektronisk i og stemme under generalforsamlingen uden at være fysisk til stede.


Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser
om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal gøre medlemmerne bekendte med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal oplyse medlemmerne om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Selskabets medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel, både ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem og ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal, for at kunne behandles på årets ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 15. februar.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  • Valg af stemmetæller
  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  • Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  • Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§ 8 Stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Et medlem kan for et andet medlem afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover
egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er 2/3 af selskabets medlemmer ikke til stede, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 9 Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der på lige årstal vælges 2 medlemmer og i ulige årstal 3 medlemmer.


Hvert år vælges 2 suppleanter. Efter opnået stemmetal eller ved lodtrækning vælges 1. og 2. suppleant. Suppleanten indtræder, når et bestyrelsesmedlem afgår midt i en valgperiode. Den valgte suppleant indtræder i det afgåede bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.


Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.


Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

De påhviler bestyrelsen at drive vandværks drift i afdeling Dybendal. Nedlægning af dette, kræver generalforsamlingens godkendelse.

Anlægsvirksomhed, der væsentligt overstiger det vedtagne budget, skal godkendes af
generalforsamlingen.


Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete forbud pålægge overtræderen et gebyr, som skal
fremgå af takstbladet.

§ 10 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.


Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.


Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11 Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 01.januar til den 31. december.

Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger, kan ikke udbetales til medlemmerne. Overdækningen skal nedbringes over en passende periode gennem takstnedsættelser og/eller investeringer i anlæg.

Revision af regnskaberne foretages af en kritisk revisor valgt blandt selskabets medlemmer og/eller en registreret eller en statsautoriseret revisor. Der skal vælges en revisor hvert år.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§ 12 Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer for. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8
angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En eventuel overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

§ 13 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 26-10-2021.
De træder i kraft den 27-10-2021.

________________________________

Formand

________________________________

Dirigent