Generalforsamling 2020 

Andelsforeningen Døjringe Vandværk Generalforsamling 2020 

Ordinær Generalforsamling onsdag d. 2. september 2020 

Mødet: Sted: Stenlille Kulturhus
Bestyrelsen Tilstede: Niels Aagaard Jørgen, Eduard Rasmussen, Kim Jørgensen, Morten Dyhr jensen og Morten Carlsen 

Referent : Morten Carlsen 

Forbrugere: Der var mødt ca. 14 forbrugere op.

Mødet åbnes.

Formanden bød velkommen og foreslog Morten Dyhr jensen som dirigent. Dette blev vedtaget. Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling var indkaldt iht. vedtægterne.

1. Valg af stemmetællere Mogens Hauge Hansen og Jakob Dyhr Jensen blev valgt. Da Mogens Hauge Hansen senere stillede op til valget til bestyrelsen, blev Henning valgt. 

2. Formandens beretning KOPI af den skriftlige beretning:

Et besynderligt år er gået med aflyst generalforsamling i marts måned pga covid 19. Vi besluttede selvfølgelig at aflyse og udsætte efter myndighedernes anbefalinger og tiden er trods alt blevet så gunstig nu, at vi kan få afviklet ordinær generalforsamling med et halvt års forsinkelse. Over de seneste år kan vi konstatere, at vores forbrug af vand har været nogenlunde stabil på omkring de 80.000 kbm om året. Vandkvaliteten/analyserne er gode og kan iøvrigt følges på vores hjemmeside, hvor de er tilgængelige 

Det henfører mig så til at tale om ny boring som har været varslet et par gange. Den er blevet realiseret og har bestået prøvepumpningen hen over sommeren, med et positiv resultat på mængde og kvalitet. Inden for den næste måneds tid skal den så forbindes til vandværket. Vi kunne godt finde vandet og kapaciteten i de nuværende boringer, men vi kigger i beskyttelsesområder, der kan blive store, afhængig af udvindingsmænge på den enkelte boring. Den nye boring ligger i fredskov, hvor de omliggende dyrkede arealer ikke bliver påvirket i samme grad. 

Når vi nu er ved boringerne, havde vi en episode sidste efterår på Dybendal-delen. Styringen satte ud en sen aften og her kom vores nødforbindelse os til gode. Vi fik åbnet til Døjringe Vandværk. Desværre var der lidt følger med grumset vand og jeg har efterfølgende erfaret, efter en samtale med tidligere formand for Dybendal, Mogens Hauge, at det havde været et problem tidligere. Episoden var forholdsvis kort, men gentog sig desværre her denne sommer. Skæbnens ironi var, at det skyldtes, at boresjakket fra borefirmet Brøkker skulle bruge vand i forbindelse med borearbejdet. De fik åbnet forkert, så pumperne satte ud og først skulle spædes for igangsættelse. Det tog et par. Hvorfor Dybendal dele hver gang pumpen sætter ud er lidt en gåde. Den eneste forklaring er, at der simpelthen er et lille okkerlag i bunden af vandledningerne, som så bliver hvirvlet op og derefter giver grumset vand. Jeg erkender vi var for langsomme til at reagere, men har nok fundet den rigtige måde at løse problemet på. Vi troede det ville lægge sig hurtigt som i efteråret. Men det skete ikke før vi fik smede og skyllede alle vandledninger ud i samtlige forgreninger. Den procedure bliver nu skrevet udførligt ind i vores handlingsplan. 

Apropos beredskabsplan har der ikke tidligere været en tilgængelig for Døjringe/Dybendal vandværk. Det er pligtigt for alle Vandværker at have beredskabsplan. Den har vi fået lavet og kommer på hjemmesiden, hvor procedure for afhjælpning af episode som grumset vand på Dybendal, vil blive beskrevet. 

I samme boldgade som også er blevet pligtig for vandværkerne er at lave en elektronisk optegnelsen over ledningsnettet på LER. For dem der ikke ved hvad LER er, kan man elektronisk finder alle former for nedgravede installationer som er registreret under systemet. Det giver god mening. For nylig er vi blevet kontaktet af Nyrup Vandværk om etablering af et samarbejde om nødforsyning mellem de to vandværker. Det er vi selvfølgelig positivt indstillet på og de første spæde skridt til en udredning er sat i gang. Formanden for Nyrup, Bent Christensen, har kontaktet Danvatec for at afdække mulighederne. 

Modernisering af Døjringe Vandværk har været et emne i nogle år. Danvatec har udarbejdet en tilstandsrapport som skal være med til at danne et beslutningsgrundlag. Jeg forventer at vi til næste generalforsamling i marts vil fremlægge et konkret forslag om modernisering. Vandværket er nu over 40 år gammelt og står stort set som det blev bygget. Stadig funktionsdygtigt men stadig med åbne filtre som ikke er etableret de sidste 30 år det må være rettidig omhu at få gjort nu, så det ikke er for sent, og ligger fint i tråd med et eventuelt samarbejde med Nyrup Vandværk. 

Andre ting som også skal moderniseres, er vores vedtægter. Vi har udarbejdet et forslag som også vil komme til afstemning i marts. For at gøre processen så demokratisk som muligt bliver forslaget tilgængeligt på hjemmesiden samtidig med der bliver indkaldt til næste generalforsamling. De væsentligste ændringer bliver valgprocedure og indkaldelse til generalforsamling. Eksempelvis er der mange af os der ikke modtager lokalaviser længere og når det er et andelsforetagende er det kun for andelshavere så der kun vil blive kaldt til generalforsamling pr. sms og/eller mail direkte til andelshaverne. Små formuleringer vil også blive ændret i forslaget som vil gennemgå en juridisk test af Danske Vandværks jurist. 

Der var herefter mulighed for spørgsmål til formandens beretning, hvilket rigtig mange benyttede sig af. Drøftelsen gav ikke anledning til at ændre i formandens konklusioner i beretningen. Flere emner blev dog bragt til torvs, som bestyrelsen vil behandle på sine kommende møder. Formandens beretning blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 

4. Forelægelse af regnskabet Kassereren læste regnskabets hovedtal op. Derefter var der anledning til at stille spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

5. Indkomne forslag Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. 

6. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning før valget: 
Kim Jørgensen Ønsker genvalg 
Morten Carlsen Ønsker ikke genvalg 
Eduard Rasmussen Ikke på valg 
Niels Aagaard Jørgensen Ikke på valg 
Morten Dyhr Jensen Ikke på valg 

Dirigenten efterlyste kandidatforslag til de 2 ledige bestyrelsesposter. Følgende 3 kandidater ønskede at opstille:
Mogens Hauge Hansen, Gert Knudsen og Kim Jørgensen

Der blev afholdt skriftlig afstemning og følgende blev valgt til bestyrelsen: Mogens Hauge Hansen 
Gert Knudsen 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen 

Kim Jørgensen blev valgt som 1. suppleant og Ingvad Hansen som 2. suppleant til bestyrelsen. 

8. Valg af 2 revisorer Jacob Dyhr Jensen og Simon Holm blev valgt som revisorer. 

9. Valg af revisorsuppleant Henrik Hebsgaard blev valgt som revisorsuppleant. 

10. Evt. Der udspandt sig en løs snak om dette og hint, som der ikke refereres fra. 

Referent Morten Carlsen
Dirigent Morten Dyhr Jensen
11. september 2020