Generalforsamling 2019

Ordinær Generalforsamling tirsdag d. 26. marts 2019

Mødet:
Sted : Stenlille Kulturhus

Bestyrelsen
Tilstede : Eduard Rasmussen, Kim Jørgensen, Torben Riis og Morten Carlsen
Ikke tilstede: Peder Jensen
Referent : Morten CarlsenForbrugere
Der var mødt ca. 25 forbrugere op.

Før mødet
DV var vært med et stykke smørrebrød.

Mødet åbnes
Næstformanden bød velkommen og foreslog Søren Sundby som dirigent. Dette blev vedtaget ved akklamation.
Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling var indkaldt iht. vedtægterne.

1. Valg af stemmetællere
Camilla Hansen og Jakob Dyhr Jensen blev valgt.

2. Næstformandens beretning
KOPI af den skriftlige beretning:

”Emner som jeg særligt vil komme ind på i beretningen er:
Vores sammenlægning med Dybendal Vandværk
Driften i det forløbne år
Erfaringer fra sommerens tørke og driftsforstyrrelser
Vedligeholdelsesarbejder og tiltag på vandværket
Fremtiden

Døjringe Vandværk blev stiftet den 10.10.1978 for 40 år siden, så vandværket kunne i 2018 fejre 40 års jubilæum, hvilket dog ikke har været formelt markeret.Sammenlægning med DY
På sidste års generalforsamling i DV redegjorde bestyrelsen for sammenlægning af Dybendal og Døjringe vandværker per 1.1.2018, og vi har varetaget driften på begge vandværker siden.Starten på forløbet var at Dybendal vandværk i 2017 rettede henvendelse til Døjringe Vandværk om sammenlægning, da man i DY havde udfordring med at hverve frivillige til at varetage bestyrelsesarbejdet og driften.Fælles motivation for en sammenlægning har også være stigende faster udgifter til vandanalyser og tilsyn samt øget forsyningssikkerhed med flere boringer.I forløbet har vi i de to bestyrelser haft flere møder samt et fællesmøde med vandværksforeningen, som har vejledt os. Det blev det aftalt, at DY skulle afslutte regnskab og afvikle vandværket de første 3 mdr. i 2018 og overdrage vandværk, likvider og forbrugerne til DV.Forinden skulle der anlægges en 110 mm forsyningsledning mellem de 2 vandværker. Ledningen blev boret hele strækningen, som er ca. 525 m.Indkøringen af DY under Døjringe Vandværk har været mere tidskrævende end forventet.
I august 2018 fik vores kasserer Vandværkernes EDB-service til at opkræve vandafgift hos forbrugerne i DY for året 2018.Overskydende likvider som androg ca. 170.000 kr blev overført til DV i sidste halvdel af 2018 Uafsluttede forhold i Dybendal Vandværk, som vi senere er blevet klar over udgøres af nogle manglende betalinger for el og ubetalte håndværkerregninger.Disse forhold er vores kasserer lige nu ved at få afregnet og endelig afsluttet.I forbindelse med sammenlægningen blev det som et vilkår besluttet at DY forstsætter med uændrede vandpriser i 3 år, hvorefter DY-forbrugere overgår til DV priser, som p.t. er 3 kr. per m3 for vand + afgifter og 400 kr. i fastafgift.(DY vandpris er 6 kr pr. kbm)DY-forbrugere kan ud fra de nuværende forudsætninger forvente et fald i vandprisen fra 2021.MICROWA overtog opkrævningen og adm. af vandafgift i 2019 
DY’s samarbejde med Vandværkernes edb service er således afsluttet.Ved en beklagelig fejl blev der opkrævet á conto for første halvår for et helt års forbrug. Dette var en fejl, så dem der har betalt forskud på vandafgiften. Løsning på problemstillingen er at der laves en opgørelse sidst på året 2019. 
Dem der har betalt meget kan så få tilbagebetalt. 
MICROWA har beklaget fejlen da vores kasserer blev opmærksom på det.DY har en indvindingsret på 8.000 m3 årligt og der udpumpes ca. 5 – 6.000 m3 normalt Driften i det forløbne år
DV tog afsked med sin vandværkspasser Aage Nielsen efter mange år i jobbet med udgangen af 2017.
ER overtog dette job som vandværkspasser efter Aage N.
Dette job er ham ikke ukendt da han har været med fra starten i DV historie i over 40 år og ER har været i bestyrelsen lige siden 1978.Vandkvaliteten er god i både DY og DV og der er testet for pesticider og ikke fundet noget til dato. Vi er stolte af at kunne levere vand fra hane der er bedre end flaskevand. 
Det er således at kan ikke overholde de krav der stilles til vandværksvand på flere parametre. GEUS (Nationale Geologiske Undersøgelser) og DONG tester vandet for spor af naturgas
Der har ikke været noget i hidtil. Gaslageret i Stenlille strækker sig helt ud til vore boringer, så det er betrykkende at der måles på det.Erfaringer fra sommerens tørke og driftsforstyrrelser
Det er nok ikke forbigået nogens opmærksomhed, at vi sommerens tørke løb ind i nogle alvorlige forsyningsproblemer.Vandforbruget steg med 30-40%, også i nattetimerne, som var med til at gøre situationen særlig kritisk.Døjringe Vandværk er dimensioneret til at kunne klare normale spidsbelastninger i dagtimer ved at vores rentvandsbeholder 130 kbm normal fyldes helt op om natten.
På den måde har der normalt været vand nok til at klare spidsbelastninger i dagtimerne.Derfor så vi os i den trængte situation nødsaget til at henstille til at undgå unødigt brug af vand og vandspild, som blev udmeldt på email og SMS.Da situationen var mest kritisk indkøbte vi supplerende vand fra nabovandværk Stenlille, som blev forsynet med tankbiler.Den nye forsyningsledning mellem DY og DV ledningsnet var også med til at begrænse vandmanglen trods den beskedne indvindingskapacitet på Dybendal vandværk.En anden uforudset driftsforstyrrelse, som vi blev udfordret af under tørken var et havari på en af vores udpumpningspumper til ledningsnettet, så vi en periode under tørken også havde problem med tilstrækkeligt vandtryk på nettet.Vi i bestyrelsen beklager de gener, som driftsforstyrrelserne desværre har medført.Vedligeholdelsesarbejder og tiltag på vandværketI 2018 er der blevet gennemført en række vedligeholdelsesarbejder og tiltag.Begge boringer er renoveret i 2. halvår af 2018, 
Boringstop er også renoveret og stigerør i boringerne er fornyet.Der sker det når boringen iltes sætter filter i boringen til med okker. Så begrænses vandtilstrømningen og bevirker at der ikke kan pumpes tilstrækkelig vandmængde op.
Den problemstilling blev voldsomt forværret i tørkeperioden pga. det massive og usædvanligt høje vandforbrug, som vi oplevede.Renoveringen af boringerne med afsyring og sænkning af pumpeniveauet har nu øget kapaciteten, således at vi i øjeblikket har 3,5 x så meget vand til rådighed som vi udpumper. Den daglig udpumpning er ca. 200 kbm.Der er ingen problemer med vandmangel nu efter renoveringen af boringerne.Beluftningssystem i iltningstårnet til styring af ammoniumindholdet i filter på vandværket er også blevet renoveret.

Fremtiden
For at sikre vandforsyningen fremover har vi hos Sorø Kommune indhentet tilladelse til etablering af en 3. vandboring, udpeget lidt syd for vandværkets nuværende boringer i fredskov.Der planlægges også nærmere undersøgelser for hvordan vandværket kan moderniseres og fremtidssikres med bl.a. automatisk filterskylningsanlæg som vi ikke har i dag. Muligvis indebærer det etablering af en ny vandværksbygning.Disse undersøgelser og tiltag bliver nogle af opgaverne for bestyrelsen fremadrettet.Afslutningsvis vil jeg sige tak til den øvrige bestyrelse for samarbejdet i 2018 og tak til forbrugerne.””

4. Forelægelse af regnskabet
Kassereren gennemgik regnskabets hovedtal. Derefter var der anledning til at stille spørgsmål til regnskabet.
Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

6. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsens sammensætning før valget:Peder Jensen Ønsker ikke genvalg
Torben Riis Ønsker ikke genvalg
Eduard Rasmussen Genopstiller
Kim Jørgensen Ikke på valg
Morten Carlsen Ikke på valg
Dirigenten efterlyste kandidatforslag til de ledige bestyrelsesposter.

Følgende 4 kandidater ønskede at opstille:
Mogens Hauge Hansen
Niels Aagaard Jørgensen
Morten Dyhr Jensen
Eduard Rasmussen

Der blev afholdt skriftlig afstemning og følgende blev valgt til bestyrelsen:
Niels Aagaard Jørgen
Morten Dyhr Jensen
Eduard Rasmussen

7. Valg af suppleant til bestyrelsen
Torben Riis blev valgt som 1. suppleant og Ingvad Hansen som 2. suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer
Jacob Dyhr Jensen og Henrik Hebsgaard Steinmetz blev valgt som revisorer.

9. Valg af revisorsuppleant
Mogens Hauge blev valgt som revisorsuppleant.

10. Evt.
Der var følgende bidrag for forbrugerne:

Findes der et telefonnummer, som der kan ringes til, når der er spørgsmål til forsyningssvigt? Morten Carlsen oplyste, at det vil blive sat op på: https://www.doejringe-vand.dk/postadresse.

Der blev spurgt til om ikke vedtægtterne trænger til en revision? Bestyrelsen oplyste, at det nok er på tide at give dem et eftersyn.

En forbruger (Pernille Carlsen) oplyste, at sociale medier er nøglen til lynhurtig deling af information. Det blev oplevet under leveringssvigtet i sommeren 2018, hvor rygter og facts var svære at adskille. Pernille Carlsen vil gerne bidrage med sin viden på området så der sker en styret information på udvalgte, sociale medier. Bestyrelsen vil tage området op på de kommende bestyrelsesmøder.

Herefter serverede Døjringe Vandværk en kop kaffe og en 40 års jubilæumslagkage.

Referent Morten Carlsen
31. marts 2019