Generalforsamling 2018

Ordinær Generalforsamling tirsdag d. 6. marts 2018

Mødet:
Sted : Stenlille Kulturhus

Bestyrelsen
– Tilstede : Eduard Rasmussen, Kim Jørgensen, Torben Riis, Peder Jensen og Morten Carlsen

– Referent : Morten Carlsen

Forbrugere : 10 forbrugere

Mødet åbnes 

Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Søren Sundby blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt iht. vedtægterne.

2. Formanden beretning

Det har på driftsfronten været et knapt så stille år med flere driftsforstyrrelser.

Den 7. maj oplevede vi et driftsstop ved aftenstid, hvor alle rentvandspumper var slået ud og stoppet. Alt kørte normalt efter genstart af pumperne

Så i Kr. Himmelfarts-weekenden var den gal igen. Først et stop om lørdagen, der hurtigt kom i gang igen. Dagen efter var der igen stop, der varede noget længere. Det viste sig, at boring 2 ikke gav vand, og vi måtte have brøndborer ud i nattens mulm og mørke. Det viste sig, at en nippel i boringen var tæret igennem, og derfor gav boring 2 ingen vand.

Samtidig blev det konstateret, at filtret i bunden af boringen er kalket til, hvilket betyder at boringen ikke leverer sin fulde kapacitet. Dette kan klares med afsyring af filtret, hvilket tager ca 14 dage. Problemet er bare, at vi ikke kan undvære boring 2 i 14 dage. Derfor har bestyrelsen besluttet at undersøge muligheden for at lave endnu en boring, så vi kan have 3 og er dækket ind i tilfælde af problemer med en ene. En sådan ny boring vil koste med køb af areal, boring, tilslutning og installation op imod 1 million kr.

Den 11. februar var der driftstop, da filtret af uvis årsag var stoppet, og derfor løb rentvandstanken tom. Dette blev klaret med en skylning af filtret, men flere forbrugere opdagede problemet.

Den 26. februar var der 2 andelshavere, der opdagede at der ikke var vand. Her ville pumperne til råvand ikke automatisk gå igen efter skylning.

Alle disse driftsstop viser, at Døjringe Vandværks nuværende installationer, er ved at have brugt deres levetid. Bestyrelsen har derfor igangsat et arbejde for at afdække, om vandværket skal ombygges og optimeres i den nuværende bygning. Eller om der skal bygges et helt nyt vandværk til erstatning på det nuværende. Hvad et nyt vandværk vil koste har jeg på nuværende tidspunkt ikke noget bud på, men det er nok et 7-cifret beløb.Så der er store investeringer i sigte.Der er i løbet af 2017 solgt 68.497 m3 vand til forbrugerne, hvilket er et minimalt fald i forhold til 2016 på 68.748 m3.

I løbet af året har vi fået 1 ny andelshaver i ”det gamle” Døjringe Vandværks område.

Som oplyst på sidste års ordinære generalforsamling, og som resultat af den ekstraordinære generalforsamling den 4. december 2017, overtog Døjringe Vandværk fra årsskiftet Dybendal Vandværk. Derved fik vi yderligere 78 nye andelshavere. Processen med overtagelsen har bevirket en del ekstra møder, både med den tidligere bestyrelse for Dybendal Vandværk, og i vores egen bestyrelse.

Jeg vil benytte lejligheden til at hilse velkommen til vores nye andelshavere.I oktober blev ved en vandprøve konstateret ”én” coliform bakterie i vandet. Dette udløste et brev med varsling om påbud fra Sorø kommune. Der må ikke være coliforme bakterier i vandet – det ligger helt klart. Men der skal ikke meget til at der konstateres blot én enkelt bakterie. Det kan f.eks. være prøveudtageren, der rammer ydersiden af vandhanen med sit prøveglas, en enkelt bænkebider som er faldet ned i pejlerøret til boringen, eller flere andre muligheder – vi ved det ikke.

Der blev straks bestilt en kontrolprøve, der ikke viste nogen bakterier i vandet. Det varslede påbud fra Sorø kommune blev på grund af den nye ”rene” vandprøve ikke effektueret.

I oktober fik vi også vandet testet for Dephenyl-Cloridazon, et restprodukt fra et sprøjtemiddel, der blev brugt til roemarker og i gartnerier ind til midten af 90’erne. Dette restprodukt har lukket adskillige vandværker især på Fyn. Men der blev heldigvis ikke fundet noget i vores grundvand.

I sommer var hele bestyrelsen den 3. juli fra kl. 16 til 22 på ”skydertur”, hvor vi var rundt for at se til vores hovedhaner rundt på ledningsnettet.

Vores vandværkspasser gennem hele vandværkets levetid Aage Nielsen, valgte at stoppe sin gerning med udgangen af 2017. Eduard og jeg besøgte Aage den 30. december for at sige officielt tak for indsatsen. Til dette medbragte vi en kurv med diverse til hans hustru og Aage, der har måttet leve med alarmer og fravær pga. vandværket i alle disse år.

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde gennem året, og for at redde kastanjerne ud af ilden, de gange hvor der har været driftsstop. Det har nemlig flere gange passet med, at jeg ikke har været hjemme.

4. Forelægelse af regnskabet

Kassereren gennemgik regnskabets hovedtal. Derefter var der anledning til at stille spørgsmål til regnskabet.Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

6. Valg til bestyrelsen

Efter valghandlingen og den efterfølgende konstituering ser bestyrelsen således ud:

– Formand Peder Jenser

– Næstformand Torben Riis

– Kasserer Eduard Rasmussen
– Medlem Kim Jørgensen
– Referent Morten Carlsen

7. Valg af suppleant til bestyrelsen
Morten Dyhr blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer

Jacob Dyhr og Henrik Hebsgaard Steinmetz blev valgt som revisorer. Hanrik er på valg i 2019.

9. Valg af revisorsuppleant

Mogens Hauge blev valgt som revisorsuppleant.

10. Evt.

Herefter var Døjringe Vandværk vært med en kop kaffe og smørrebrød.

Referent Morten Carlsen
2. juli 2018