Generalforsamling 2017

Referat Generalforsamling i Døjringe Vandværk
tirsdag d. 21. marts 2017, kl. 19.30
Sted: Stenlille Kulturhus
Til stede : Peder Jensen, Eduard Rasmussen, Kim Jørgensen, Torben Riis
Andelshavere: Jakob Dyhr Jensen, Morten Dyhr Jensen
 
Referent: Torben Riis
Formanden bød velkommen.

Valg af stemmetællere
Morten Dyhr Jensen og Jakob Dyhr Jensen blev valgt som stemmetællere.

Valg af dirigent
Morten Dyhr Jensen blev valgt.   

Bestyrelsens beretning v. formand Peder Jensen 

Det har på driftsfronten igen været et stille år uden de store driftsforstyrrelser. Den eneste forstyrrelse skete, da hovedmåleren skulle skiftes i november. Vi havde valgt et tidspunkt sidst på formiddagen, hvor der statistisk normalt ikke bliver pumpet ret meget vand ud. Måleren kunne skiftes på et par timer, så der var ikke i forvejen givet meddelelse ud om afbrydelsen. Alligevel var der 12-15 forbrugere, der opdagede den manglende vandforsyning og ringede til enten Eduard eller jeg. Der er i løbet af 2016 solgt 68.748 m3 vand til forbrugerne, hvilket er et minimalt fald i forhold til 2015 på 69.355 m3. I løbet af året har vi fået 3 nye andelshavere. Vandværket har i årets løb fået et par henvendelser fra andelshavere med svineproduktion, hvor der er oplevet trykfald i vandforsyningen ved automatvask af stalde. Der er lavet forskellige trykprøver, men problemet er ikke endeligt afklaret.I oktober blev ved en vandprøve konstateret for højt indhold i ammonium i vandet. Dette udløste et brev fra Sorø kommune med forespørgsel om, hvad vi ville gøre ved det! Ved Eduards mellemkomst blev der etableret ekstra beluftning af råvandet på vandværket. Dette har hjulpet, da en vandprøve i januar måned ikke viste værdier over det tilladte. Hvilket fører lige videre til en henvendelse i eftersommeren fra Dybendal Vandværk om mulig sammenlægning med Døjringe Vandværk. Reelt foreslog bestyrelsen i Dybendal Vandværk, at Døjringe Vandværk kan overtage Dybendal Vandværk. Grunden til denne henvendelse er, at det ikke er muligt i andelskredsen at finde personer nok til en bestyrelse. Dybendal Vandværk har 78 andelshavere og udpumper ca. 4.000 m3 pr. år. Vandværket har tilladelse til udpumpning af 8.000 m3 pr. år. Vi har afholdt 3 møder med Dybendal Vandværk, hvoraf det ene blev afholdt hos foreningen Danske Vandværker i Solrød med faglig hjælp fra 2 af deres konsulenter. Her blev skitseret en køreplan, der kan følges i det videre forløb. Seneste møde i februar blev afsluttet med en besigtigelse af værket på Døjringevej. Værket fremstod pænt og nydeligt, og er vel vedligeholdt. Dybendal Vandværk har plus på kontoen, (indestående cirka kr. 400.000,-) , og der er tilsyneladende ikke store investeringer i sigte. Bestyrelsen i Døjringe Vandværk vil derfor gerne have generalforsamlingens opbakning til at gå videre i processen med overtagelse af Dybendal Vandværk.  

Drøftelser i forbindelse med beretningen: 

A) To andelshavere med svineproduktion har oplevet problemer med faldende vandtryk ved robotvask af stalde. Tilstedeværende Jakob Dyhr Jensen fortalte at en vaskerobot har et typisk vandforbrug på 17 liter/minut, hvilket i kombination med øvrigt vandforbrug til dyrs drikkevand, højtryskrensere m.v. er krævende. Jakob Dyhr Jensen oplevede for nuværende tilfredshed med vandtrykket.Vandværket har hos Niels Aagaard Jørgensen, Nyrupvej 76 foranlediget at en anboringsbøjle fra 110 mm forsyningsledning til 50 mm stikledning er blevet udskiftet med et T-stykke med fuld åbning i 50 mm dimension. Den første umiddelbare tilbagemelding d. 18.03.17, er at vandtrykket under brug af robotvasker er forbedret. B) På bagrund af spørgsmål om motiverne for sammenlægning med Dybendal Vandværk. Bestyrelsen redegjorde supplerende til formandens beretning omkring perspektiver ved evt. overtagelse af nabovandværket, hvilket i væsentlighed kan opsummeres til:- Flere andelshavere til at bære fælles udgifter, eksempelvis mere omfattende myndighedskrav til dokumentation og kvalitetskrav.- Det vil være muligt at opnå en øget forsyningssikkerhed i kraft af én ekstra vandboring ved sammenkobling af vandværkernes forsyningsnet. Sammenlægningsprocessen søges gennemført med rådgivning hos Vandværksforeningen, hvor fællesmøde med Dybendal som nævnt i formandens beretning allerede blev afholdt den 16. januar 2017.I rådgivningsprocessen afdækkes sammenlægningsvilkårene, hvilket præliminært forventes at ske på følgende måde: – Døjringe Vandværk er det fortsættende vandværk, som overtager alle aktiver i Døjringe Vandværk dvs. primært vandboringen og forsyningsnettet. – Eksisterende andelshavere i Dybendal Vandværk forventes optaget som andelshavere i Døjringe Vandværk uden opkrævning af den sædvanlige tilslutningsafgift, kr. 25.000 pr. bruger. – Dybendals likvide beholdning cirka kr. 400.000,- forventes i forbindelse med overtagelsen anvendt på en 110 mm forbindelsesledning mellem de to anlægsforsyningsnet samt relevante anlægsforbedringer, f.eks. elektroniske vandmåler på Dybendals forsyningsnet. – Hvis der viser sig behov for evt. økonomisk udligning mellem de to vandværkers andelshavere på rimelig vis kan en midlertidigt differentieret vandafgift være aktuel.Beretningen blev godkendt.  

Forelæggelse af regnskabet, v/kasserer Eduard Rasmussen Regnskabet i hovedtræk blev gennemgået af kassereren.

Årets resultat er tilfredsstillende med et resultat der går i nul. Dette skal ses i lyset af at vi har en meget lav vandafgift og stor soliditet med likvid beholdning kr. 2.963.164.
Dele af den likvide beholdning forventes i de kommende år anvendt på grund af et akkumuleret investeringsbehov omfattende automatisk skylningssystem, vandrensningssystem, affugter til bygningen og elektroniske vandmålere.Et spørgsmål til regnskabet var begrundelse for stigning i administrationsomkostninger med kr. 36.034,- sammenlignet med året før?
Den primære forklaring til ændringen er at et tab på debitorer kr. 30.099 med den anvendte regnskabspraksis er posteret som en administrationsomkostning.Vandværket revisor har bemærket at indeståendet i Nordea overstiger beløb EUR 100.000,- omfattet af bankernes garantifond.
Revisorerne henstiller til at indestående EUR >100.000,- fordeles på flere pengeinstitutter.Regnskabet blev godkendt.  

Indkomne forslag 
Ét indkommet forslag fra bestyrelsesformand Peder Jensen: 
Forslag om Generalforsamlingens bemyndigelse til at fortsætte og gennemføre processen med overtagelse af Dybendal Vandværk.

Bestyrelsen fik på generalforsamlingen bemyndigelse til at fortsætte arbejdet med overtagelse af Dybendal Vandværk med følgende bemærkninger:
Foreningens overordnede formål om at levere billigt vand til forbrugerne må ikke svækkes
Evt. restanceforhold hos Dybendal Vandværk skal undersøges

Endelig beslutning om overtagelse af eller sammenlægning med Dybendal Vandværk må alene ske på baggrund af retmæssig indkaldt ny eller ekstraordinær generalforsamling, når beslutningsgrundlag er klart.

Valg af bestyrelse
På valg: Eduard Rasmussen genvalgt
På valg: Peder Jensen genvalgt
På valg: Torben Riis genvalgtIdet der var genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer på valg, og alle ønsker at fortsætte på respektive poster ser bestyrelsen herefter således ud:Peder Jensen, Formand
Torben Riis, Næstformand
Eduard Rasmussen, Kasserer
Morten Carlsen, Referent
Kim Jørgensen, Bestyrelsesmedlem

Valg af suppleant til bestyrelsen
Ny suppleant: Morten Dyhr Jensen valgt

Valg af revisorer
På valg: Henrik Steinmetz genvalg
Revisorer er herefter Henrik Steinmetz og Torben OlsenValg af revisorsuppleant
Ny Suppleant: Jakob Dyhr Jensen valgt
(erstatter Søren Sundby)

Eventuelt

Jakob Dyhr Jensen forespurgte om hvorfor vandværkets forsyningsnet ikke findes på digitale kort? ER berettede at arbejde med at få indberettet forsyningsnettet til LER pågår. 

Tilmelding af forsyningsnettet til LER vil øget sikkerheden, og reducere risikoen for utilsigtet overgravning af ledninger.

Flere deltagere bemærkede at vandværkets hjemmeside ikke er opdateret.
Bestyrelsen følger op på det.

Morten Dyhr spurgte om der findes en beredskabsplan ved nedbrud eller uheld, særligt i forhold til følsomme forbrugere som husdyrbesætninger. Formanden fortalte at en beredskabsplan er under udarbejdelse.Vedr. indkaldelse til generalforsamling blev det foreslået at dette kunne suppleres med en SMS til andelshaverne.

Formanden takkede dirigenten Morten Dyhr Jensen for disciplineret ledelse af generalforsamlingen.Døjringe Vandværk var derefter vært for et stykke smørrebrød til de fremmødte.Der deltog i alt 2 andelshavere udover bestyrelsen i generalforsamlingen.